Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://pinballstation.pl („Serwis”).
 2. Serwis jest prowadzony przez MONO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
  XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000519444, kapitał zakładowy: 5.000 zł, adres: ul. Kolejowa 8A, 01-210 Warszawa, NIP: 1231288668, REGON: 147356160 („Usługodawca”).
 3. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu, jest każda osoba fizyczna, która rozpoczęła korzystanie z Serwisu („Użytkownik”).
 4. Rejestracja w Serwisie jest darmowa. Oferta Serwisu może ulegać zmianie.
 5. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikowi możliwość dokonywania zakupu („Usługa”)  biletów wstępu do Interaktywnego Muzeum Flipperów „Pinball Station” („Produkty”).
 6. Szczegółowe warunki Usługi i udostępniania Produktów Użytkownikom określa
  § 6 Regulaminu.
 7. Usługodawca oferuje Użytkownikom także dobrowolny, darmowy dostęp do Newslettera, poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie.
 8. Uzyskanie dostępu do Newslettera wymaga podania przez Użytkownika co najmniej adresu e-mail oraz udzielenia wyraźnej, odrębnej zgody na jego otrzymywanie.
 9. Konsument który zawarł umowę przez Internet może od niej odstąpić w terminie 14 dni, liczone od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W celu odstąpienia od zawartej umowy prosimy przesłać oświadczenie pod adres info@pinstation.pl
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić przedsiębiorcy rzecz w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 
 11. Zwrot środków odbędzie się w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia.
 12. Administratorem danych osobowych jest Mono sp. z o.o. 01-210 Warszawa ul. Kolejowa 8a. NIP: 1231288668, REGON: 147356160

§ 2. Konto Użytkownika

 1. W wyniku rejestracji w Serwisie zostaje utworzone konto Użytkownika, przypisane do adresu e-mail, podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym („Konto”).
 2. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 3. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego ich zaktualizowania, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych podczas rejestracji w Serwisie.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła do Konta, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Usługodawcy, Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie.
 6. Konto jest niezbywalne. W szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo do sprzedania Konta, oddania go do używania lub udostępniania go w jakiejkolwiek innej formie osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) („Kodeks Cywilny”) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) („Prawo Autorskie”).
 9. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies oraz adresu poczty internetowej (e-mail).

§ 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi

 1. Zawarcie między Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie:
 2. usługi Newslettera – następuje z chwilą otrzymania przez Usługodawcę zgody Użytkownika na dostarczanie Newslettera;
 3. usługi zarejestrowania Użytkownika w Serwisie oraz udostępnienia zamówionego przez Użytkownika biletu wstępu („Zamówienie”) – następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie („Rejestracja”) oraz wykupieniu wybranego biletu wstępu. Usługodawca wskazuje w formularzu rejestracyjnym, które dane Użytkownika Serwisu są niezbędne do rozpoczęcia realizacji Zamówienia („Podstawowe Dane Osobowe”). Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.
 1. W przypadku braku akceptacji Regulaminu albo odmowy podania przez Użytkownika Podstawowych Danych Osobowych bądź podania danych niepełnych lub nieprawdziwych Usługodawca może odmówić realizacji Zamówienia na rzecz danego Użytkownika.
 2. Dokonując Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na realizację Zamówienia przez Usługodawcę przed upływem terminu na odstąpienie przez Użytkownika od Zamówienia, o którym mowa w § 8 Regulaminu.

§ 4. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktu pozbawionego wad technicznych, które uniemożliwiałyby używanie Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. W przypadku wystąpienia wad technicznych Produktu, Usługodawca zobowiązuje się do ich niezwłocznie usunięcia po otrzymaniu informacji o ich wystąpieniu od Użytkownika.
 3. W przypadku wystąpienia wad technicznych Produktu z wyłącznej winy Usługodawcy, wydłużeniu ulega czas dostępu do Produktu tak, aby pełny dostęp, pozbawiony wad technicznych, trwał 3 miesiące.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Za zagrożenie Konta poczytuje się w szczególności podejrzenie włamania na Konto. Wówczas Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik niezwłocznie uzyskuje ponowny dostęp do Konta.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędny wybór materii Usługi przez Użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wybór odpowiednich tematów Usługi dostosowanych do jego potrzeb.

§ 5. Zamówienie

 1. Złożenie zamówienia na Zamówienie następuje przez aktywowanie przez Użytkownika widocznych w Serwisie odpowiednich opcji dostępnych przy każdym z płatnych Produktów i dalszego postępowania zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Zamówienia.
 2. Cena Produktu uzależniona jest od wybranego rodzaju biletu wstępu.
 3. Dostępność płatnych Produktów w ramach Usług oferowanych przez Usługodawcę może ulegać zmianom.
 4. Wszystkie ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. W toku składania Zamówienia Użytkownik otrzymuje informację o dostępnych sposobach i terminie dokonania płatności za Usługę.
 6. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży biletu wstępu do Interaktywnego Muzeum Flipperów „Pinball Station”.
 7. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 8. Po skutecznym zaksięgowaniu płatności, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail wiadomość wraz z biletem wstępu.
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Produktów.

§ 6. Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje Użytkowników w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

§ 7. Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego do Usługodawcy drogą elektroniczną wskazaną w § 6 ust. 1 Regulaminu.
 2. Za wypowiedzenie Umowy uznaje się również usunięcie Konta w Serwisie przez Użytkownika.
 3. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę może nastąpić w wypadku, kiedy Użytkownik:
 4. umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem;
 5. umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
 6. umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

W takich wypadkach Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Usługodawcę.
 2. W skutek usunięcia Konta w Serwisie Użytkownik traci dostęp do wszystkich Produktów dostępnych na jego Koncie.

§ 8. Odstąpienie od Umowy

 1. Z uwagi na charakter Produktów będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Użytkownikowi, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134) („Ustawy o Prawach Konsumenta”), nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Zamówienia po dokonaniu nabycia Produktu, w przypadku, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Skuteczne dokonanie przez Użytkownika Zamówienia uznaje się za równoznaczne z poinformowaniem Użytkownika o utracie prawa do odstąpienia od Zamówienia.

§ 9. Dane osobowe

 1. Podczas świadczenia usług przez Usługodawcę, Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika podane podczas rejestracji lub zakupu Produktu.
 2. Usługodawca pozostaje administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka prywatności dostępna w Serwisie.
 4. W celu przetwarzania płatności Usługodawca korzysta z usług podmiotu świadczącego usługi płatnicze. Podczas dokonywania zakupu dane finansowe udostępniane przez Użytkownika nie są przetwarzane przez Usługodawcę – ich administratorem pozostaje podmiot świadczący usługi płatnicze. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez podmiot świadczący usługi płatnicze dostępne są na stronie podmiotu świadczącego usługi płatnicze.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi przed rejestracją w Serwisie. Ponadto jest również dostępny w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie na co najmniej 14-dni przed wejściem w życie.
 3. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni również za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta,
  na co najmniej 14-dni przed wejściem w życie zmian.
 4. W terminie 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usługi zarejestrowania Użytkownika w Serwisie.
 5. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, umieszczane w Serwisie zdjęcia, filmy oraz bazy danych są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
 6. Regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
 7. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla stałego miejsca wykonywania działalności Usługodawcy, chyba że Użytkownik posiada status konsumenta w rozumieniu
  art. 221 Kodeks cywilny – wówczas właściwym jest sąd powszechny zgodny z właściwością ogólną.  
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.